Home » Najczęściej czytane

Category Archives: Najczęściej czytane

UWOLNIJ WYOBRAŹNIĘ ! Konkurs

Regulamin Konkursu „Uwolnij Wyobraźnię!”

Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym, Filia w Dębach Szlacheckich, Filia w Osieku Wielkim. Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym z okazji majowych świąt związanych z książką: Światowego Dnia Książki, Tygodnia Bibliotek, Dnia Bibliotekarza, Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

Temat i zadanie konkursowe: Zgodnie z tytułem konkursu „Uwolnij wyobraźnię!” – pokaż, jak wielka jest siła wyobraźni rozbudzonej przez książkę i wykonaj ilustrację do książki wg. poniższej instrukcji:

Wykonaj kolorową kredą na utwardzonej powierzchni (parkingu, chodniku, placu przed szkoła itp.) rysunek naturalnych rozmiarów tak, żeby dopiero razem z osobą pozującą do zdjęcia utworzył ilustrację do książki. W efekcie połączenia rysunku i osoby pozującej, powstaje iluzja – zabawny obraz które w pełni podziwiać można tylko patrząc z pewnej odległości, z góry. Zrób zdjęcie i prześlij je na adres biblioteki: kontakt@bibliotekaosiekmaly.pl do 5 czerwca. (inspirację koniecznie obejrzyj na załączonych do regulaminu zdjęciach).

Wymagane parametry zdjęcia: Min. 300 dpi, rozdzielczość w pixelach 2480×3307; plik powinien mieć min. 4 MB.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie kreatywności i fantazji plastycznej uczestników; pokazanie siły wyobraźni rozbudzonej przez książkę, zainspirowanie do twórczych poszukiwań plastycznych uczestników.
 • Promocja książki i czytelnictwa na zewnątrz biblioteki – w przestrzeni publicznej gminy i uczczenie majowych wydarzeń związanych z książką.
 • Promocja działania zespołowego i integracja uczestników.

Uczestnicy. Uczestnikiem konkursu jest każdy uczeń zamieszkały w Gminie Osiek Mały, którego opiekun w wyznaczonym terminie prześle zdjęcie konkursowe, wypełniony formularz zgłoszeniowy i oświadczenie (załączniki do regulaminu)

 1. Uczniowie klas 1-3
 2. Uczniowie klas 4-6
 3. Uczniowie klas 7-8
 4. Uczniowie szkół średnich

Zgłaszający – osoba pełnoletnia (nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny) która wypełnia formularz zgłoszeniowy i zgłasza dziecko lub grupę dzieci do konkursu  i to z tą osobą Organizator będzie się kontaktował w sprawach związanych z konkursem.

Rodzic lub opiekun prawny – wypełnia oświadczenie – zał nr 3.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach

 1. PRACA INDYWIDUALNA (z podziałem na grupy wiekowe). Uczestnik konkursu zgłasza pracę indywidualnie, a osoba pomagająca mu wykonać zadanie konkursowe jest tylko „pomocnikiem”, który nie zgłasza się do konkursu jako autor pracy (np. rodzic, opiekun prawny lub nauczyciel)
 2. PRACA GRUPOWA 2-3 OSÓB. Uczestnikiem jest grupa uczniów złożona z 2 do 3 osób. Prace grupowe zgłasza osoba dorosła – nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny.

Warsztat: kolorowa kreda, aparat fotograficzny lub telefon komórkowy, bezpieczne miejsce o utwardzonej gładkiej powierzchni, z możliwością wykonania zdjęcia z pewnej wysokości (np. z balkonu, z drabiny – przy pomocy osoby dorosłej)

Bezpieczeństwo: Niepełnoletni uczestnicy konkursu powinni wykonać zadanie konkursowe pod okiem opiekuna. Do namalowania obrazów kredą należy wybrać miejsce bezpieczne (np. parking, utwardzony plac przed budynkiem szkoły itp., nie może to być ulica asfaltowa). Odpowiedzialność na bezpieczeństwo uczestników w czasie wykonywania zadania konkursowego ponosi opiekun.

Założenia organizacyjne:

 • Każdy uczestnik/ grupa uczestników ma prawo do zgłoszenia w konkursie jednej pracy fotograficznej nawiązującej do tematu konkursu.
 • praca musi być opisana na karcie zgłoszeniowej: „ Tytuł pracy (do jakiej książki praca nawiązuje), imię i nazwisko uczestników konkursu, klasa i szkoła, imię i nazwisko opiekuna, adres mailowy do powiadomień, nr. telefonu.
 • z chwilą nadesłania, prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania ).
 • Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • prace oraz formularz zgłoszeniowy i oświadczenie należy przesłać na adres mailowy biblioteki kontakt@bibliotekaosiekmaly.pl do 5 czerwca do godz. 24.00 wpisując w tytule maila: „Uwolnij wyobraźnię i TYTUŁ PRACY”; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa; Komisję powołują Organizatorzy,
 • Organizatorzy określają termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione.
 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych, z każdej kategorii; autorzy prac otrzymają nagrody. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczenia nagród drogą mailową lub telefoniczną na adres podany w zgłoszeniu.
 • wręczenie nagród odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku Małym;
 • zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatorów oraz na portalu społecznościowym FB oraz wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie biblioteki w Osieku Małym.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
 • Kontakt: E. Miśkiewicz, tel. 63 27 17 268, mail kontakt@bibliotekaosiekmaly.pl lub w siedzibie Biblioteki w Osieku Małym.

Zapraszamy do udziału. Organizatorzy proszą o pomoc rodziców i nauczycieli.

Załączniki:

1/Klauzula informacyjna

2/Formularz zgłoszeniowy

3/Oświadczenie rodzica

4/Inspiracje.

________________________________________________

Zał nr 1 do regulaminu                Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym z siedzibą w Osieku Małym, ul. Główna 6;
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewa Galińska, tel. 531 641 425, mail: inspektor@osdidk.pl
 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Osieku Małym, w celach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu „Uwolnij wyobraźnię!”. Z chwilą zgłoszenia do konkursu uczestnik/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z interesem publicznym wynikającym z organizacji konkursów nie dłużej niż pięć lat po zakończeniu konkursu.
 4. Wizerunek uczestnika konkursu będzie przetwarzany na podstawie wyrażonej na piśmie zgody dołączonej do niniejszego regulaminu, oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna, ale jest niezbędna do uczestnictwa w konkursie.
 5. Wizerunek uczestnika publikowany na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej biblioteki i w serwisie FB, będzie przetwarzany do czasu wycofania zgody lub przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku, w którym odbywał się konkurs. Biblioteka zastrzega sobie możliwość przechowywania wizerunku uczestników konkursu na nośnikach przenośnych w celach archiwizacji działalności biblioteki.
 6. Uczestnik/opiekun ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Uczestnik/opiekun ma prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Dane uczestnika nie będą podlegać profilowaniu.
 9. Dane uczestnika nie będą udostępnianie osobom nieupoważnionym.

_______________________________________________________________

Zał. Nr 2  do regulaminu

Nr pracy konkursowej wpływającej do konkursu (wypełnia organizator) ……………………..

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

(wypełnia opiekun  zgłaszający uczestnika.)

W przypadku pracy grupowej–zgłoszenie należy wypełnić jedno,  a oświadczenie rodzica należy wypełnić osobno dla każdego uczestnika)

Konkurs „Uwolnij wyobraźnię!”

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym, Filie w Dębach Szlacheckich i Osieku Wielkim

Termin składania prac: 5 czerwca 2023r.

 1. Praca indywidualna / Praca grupowa (wybierz właściwe)
 2. Tytuł pracy (do jakiej książki praca nawiązuje)……………………………………………………………….

III. Informacje o uczestniku:

Imię i nazwisko uczestnika/uczestników konkursu:  ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Klasa,  szkoła :……………………………………………………………………………………………………….

Praca zgłoszona przez: (imię i nazwisko osoby zgłaszającej dziecko do konkursu: nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny)

…………………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu zgłaszającego……………………………………………………………………………………

Adres  e-mail /lub adres do kontaktu zgłaszającego    ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

__________________________________________

(data i czytelny podpis zgłaszającego)

_____________________________________________________________________

Zał. Nr 3 do regulaminu       OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………… w konkursie organizowanym m przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Osieku Małym „Uwolnij wyobraźnię” maj 2023r.
 2. Zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej biblioteki i w serwisie FB na warunkach określonych w regulaminie.

 

 

______________________________________________

Data, podpis rodzica,/opiekuna prawnego

Regulamin konkursu UWOLNIJ 2023

 

 

 

 

Wystawa rękodzieła FILIA DĘBY – relacja

Serdeczne podziękowania dla zaangażowanych i biorących udział w wystawie rękodzieła „Tworzone z pasją”, która miała miejsce w Bibliotece Publicznej Filia Dęby Szlacheckie w dniach 20 marca – 14 kwietnia 2023 roku.
Szczególne podziękowania kierujemy do twórców, którzy tak chętnie i licznie udostępnili swe prace, by mogli je podziwiać czytelnicy, zaproszeni goście, mieszkańcy i wszystkie zainteresowane osoby.
Życzymy by pasja trwała nadal!
Dziękujemy za liczne odwiedziny dzieci z pobliskiej Szkoły Podstawowej, którym różnorodność prac przypadła do gustu. Z radością i dumą dzieliły się spostrzeżeniami, że niektóre eksponaty są dziełami ich bliskich.
Bogactwo prac budziło duże zainteresowanie wśród odwiedzających oraz wiele pytań o techniki ich wykonania, a tym samym powodowało nawiązanie nowych znajomości i wymianę doświadczeń.
Misterne ozdoby wielkanocne skradły serca wielu czytelników, a obrazy i rzeźby w glinie dostarczyły nowych wrażeń estetycznych.
Dziękujemy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębach Szlacheckich za pomoc techniczną.
(Więcej o wystawie i twórcach  pisaliśmy w poprzednim poście, zachęcamy do przeczytania: https://bibliotekaosiekmaly.pl/5471-2/
 
 

Konkursy – Rok Katarzyny Michalak

👉👉KONKURSY!! 👈👈
Dołącz do maratonu czytelniczego lub napisz recenzję książki Katarzyny Michalak! Wygraj książkę z autografem autorki!✍️
Biblioteka Publiczna w Osieku Małym wraz z filiami w Dębach Szlacheckich i Osieku Wielkim, we współpracy z Wydawnictwem Znak zapraszają czytelników do udziału w konkursach „Maraton czytelniczy” oraz „Najlepsza recenzja Książki Katarzyny Michalak”, które są elementem programu „Rok Katarzyny Michalak w bibliotekach”.
1️⃣MARATON CZYTELNICY . Zadanie konkursowe polega na:
🌼 wypożyczeniu i przeczytaniu minimum 15 książek Katarzyny Michalak,
🌼wypełnieniu otrzymanej planszy do odznaczania przeczytanych książek Katarzyny Michalak (Biblioteka potwierdza wypożyczenie pieczątką)
🌼przesłaniu na adres skanu/zdjęcia wypełnionej prawidłowo planszy wraz z kartą zgłoszenia.
🌼Termin trwania konkursu: 13 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku do godz. 23.59.
🌼 Kartę zgłoszenia oraz planszę do odznaczania książek można odebrać w GBP Osiek Mały oraz filiach.
❗️❗️ Do wygrania książka z autografem autorki!
2️⃣RECENZJA – Zadanie polega na:
🌼przygotowaniu recenzji jednej z książek autorstwa Katarzyny Michalak.
🌼Termin trwania konkursu: 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku do godz. 23.59.
❗️❗️ 8 najlepszych recenzji ukaże się w najnowszej powieści Katarzyny Michalak, a każdy autor recenzji otrzyma także egzemplarz najnowszej powieści Katarzyny Michalak.
Z A P R A S Z A M Y !

Zajęcia dla dzieci w Osieku Wielkim

„Kolorowe Ferie” w Osieku Wielkim cieszyły się dużym uznaniem, postanowiliśmy więc kontynuować temat zajęć kreatywnych. Grupa została podzielona, by wszyscy chętni mogli skorzystać, obecnie zajęcia odbywają się więc w poniedziałki i piątki o 15.30. Robimy baaardzo różne rzeczy, malowanie, lepienie, budowanie z klocków, bańki mydlane, eksperymenty, a także zabawy integracyjno – ruchowe. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji 🙂

330280650_226591363187696_1107704707869765789_n

Zdjęcie 1 z 71

Łukasz Wierzbicki – spotkanie autorskie

Są autorzy, o których wiemy, że to pewniaki – spotkanie autorskie zawsze cieszy się ogromnym uznaniem. Dlatego chcemy umożliwić dotarcie na nie większej liczbie osób, posiłkując się współpracą ze szkołą, czy OSP, by wykorzystać większy lokal. Tak było i tym razem, gdy zaprosiliśmy do nas po raz kolejny Pana Łukasza Wierzbickiego. Przy wsparciu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Dębach Szlacheckich i użyczeniu przez strażaków remizy OSP mogliśmy pomieścić aż 130 osób.

Autor książek dla dzieci i młodzieży pisze barwnie, z humorem i jego spotkania również są takie. Tym razem również nas nie zawiódł. W poniedziałkowy ranek 24 kwietnia kolejni uczniowie mogli poznać historię „Afryki Kazika”, „Dziadka Niedźwiadka” (i innych książek pana Łukasza) od kuchni. Zapraszamy do obejrzenia galerii ze spotkania oraz do wypożyczania książek (już z autografem!) we wszystkich naszych bibliotekach 🙂

ZAMIAR LIKWIDACJI FILII W DĘBACH SZLACHECKICH

Konsultacje społeczne w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Dębach Szlacheckich.

Szanowni mieszkańcy ❗️
20 grudnia 2022r. Wójt Gminy Osiek Mały oraz Radni Gminy podjęli decyzję o zamiarze likwidacji Filii Biblioteki Publicznej w Dębach Szlacheckich z dniem 30 czerwca 2023r.
Na stronie Gminy Osiek Mały zostały ogłoszone konsultacje społeczne w tej sprawie.
Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie pisemnie na formularzu.
Czas: do 18 kwietnia 2023r.
 
link do strony Urzędu Gminy :
https://osiek-maly.pl/
 
 
 
Mieszkańcy, Czytelnicy, Rodzice, czy Filia w Dębach jest Wam potrzebna?
Wyraźcie swoją opinię. Inaczej Filia w Dębach Szlacheckich zostanie zlikwidowana.

 

Wystawa rękodzieła w Filii w Dębach ZAPRASZAMY

Biblioteka Publiczna Filia w Dębach Szlacheckich organizuje wystawę rękodzieła lokalnego po raz trzeci, inspiratorami są sami mieszkańcy. Na wystawie zgromadziliśmy prace amatorów oraz artystów z przygotowaniem plastycznym (razem prawie 30 wystawców). Tradycyjne hafty krzyżykowe, prace szydełkowe i te nawiązujące do tradycji ludowej, płynnie przenikają się z malarstwem i rysunkiem profesjonalistów oraz rękodziełem wykonanym innymi technikami, jak prace z papieru, cardmaking, scrapbooking, biżuteria i torebki szydełkowe, ceramika, prace szyte, poezja ilustrowana, fotografia. Wielka różnorodność prac pokazuje, że dzisiaj twórcy sięgają już nie tylko do tradycji ludowej, bogatym źródłem inspiracji jest także internet, który nie zna granic.

Chcemy pokazać światu, że potrafimy tworzyć  rzeczy, które zasługują na uznanie. Chwalmy się tym, co w małej miejscowości jest piękne i warte pokazania. Rękodzieło na nowo jest modne i bez względu na to czy jest inspirowane lokalnymi tradycjami ludowymi, czy też nie – warto tę modę pielęgnować. Bardzo często zamiłowanie do rękodzieła przekazywane jest  z pokolenia na pokolenie, zmieniają się tylko techniki, moda, użyte materiały. Kultura ludowa cały czas ewoluuje, jest tworzona na nowo, jeśli tylko w mieszkańcach danego regionu drzemie taka potrzeba i chcą tę tradycję pielęgnować.                                                   

Od czego się zaczęło

Pierwszą wystawę Biblioteka zorganizowała W roku 1987 pod hasłem „Szukamy talentów w naszej gminie”. Na wystawie pokazano hafty, prace plecione ze słomy, serwety szydełkowe, rysunki, malarstwo, prace rzeźbione w drewnie i inne rękodzieła. Wystawa cieszyła się ogromnym powodzeniem i objęła swoim zasięgiem całą gminę. Pokazywana była kilka razy: w Lipinach, Łuczywnie, Osieku Małym, Osieku Wielkim. Druga odsłona wystawy rękodzieła lokalnego miała miejsce w roku 2017r, została wówczas otwarta przez Pawła Tomczyka – Komisarza Regionu Wielkopolskiego Komisji ds. Tańców Polskich P.S. CiOFF. (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej), pasjonata tańca i tradycji ludowych. Inicjatorami wystawy byli mieszkańcy Dębów Szlacheckich i okolic. Każda z wystaw jest dla twórców i osób oglądających nie tylko ucztą dla oka, daje także możliwość wymiany doświadczeń i integruje mieszkańców. Możliwość obejrzenia prac na żywo to zupełnie inne doznania estetyczne niż podglądanie zdjęć w internecie. Serdecznie zapraszamy! Zdjęcia na stronie pokażemy po zakończeniu wystawy.

Organizatorzy.

 

 

Zajęcia w FERIE w Filii w Osieku Wielkim

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, dziecko i tekst „Koldrdwe ferie w Biblidtece 2023 30.01, 01.02, 07.02 09.02 godz. 10.00 Biblioteka w Osieku Wielkim Program: Zabawy integracyjne Eksperymenty dla dzieci Zajęcia plastyczne Koszt: 25 zt Zapisy w biblidtece lub telefonicznie 63-2717221”

Książki dla dzieci w języku ukraińskim

 
 
🇵🇱🇺🇦Книги для українських дітей на позику в Бібліотеці в Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym.🇵🇱🇺🇦
Otrzymaliśmy z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu książki w języku ukraińskim, które już niedługo będzie można wypożyczyć w naszej bibliotece. Przypominamy też, że ukraińskie dzieci mogą w odbierać wyprawki w ramach akcji Instytutu Książki MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK.

Mała Książka Wielki Człowiek III edycja

Zapisz dziecko do biblioteki i odbierz książkę w prezencie!
Nasza biblioteka wraz filiami w Osieku Wielkim i Dębach Szlacheckich bierze udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki: Mała Książka Wielki Człowiek. Tym razem na przedszkolaków w bibliotece czekają książki do wyboru: „Pierwsze czytanki dla…” lub „Krasnal w Krzywej Czapce” Wojciecha Widłaka. Książki w prezencie mogą odebrać także dzieci z Ukrainy: Instytut Książki przygotował je w dwóch wersjach językowych, po polsku i ukraińsku.
Przypomnienie na czym polega projekt:
1. Dziecko w wieku przedszkolnym, które wraz z rodzicem odwiedzi bibliotekę i wypożyczy książkę, otrzyma na pierwszej wizycie WYPRAWKĘ CZYTELNICZĄ.
2. W wyprawce znajduje się książka dla dziecka, broszura dla rodzica oraz karta do zbierania naklejek.
3. Po zebraniu 10 naklejek (czyli po 10 wizytach w bibliotece) dziecko otrzyma Dyplom Małego Czytelnika , który będzie ukoronowaniem jego czytelniczych zainteresowań i zachętą do dalszej przygody z książką i biblioteką.
4. WAŻNE: Głównym założeniem programu jest, żeby dziecko odwiedziło bibliotekę osobiście i samo mogło wybierać sobie książki, dlatego NIE MOŻNA ODEBRAĆ KSIĄŻKI – PREZENTU ZA DZIECKO, ani zbierać naklejek w jego imieniu.
5. Książki w prezencie mogą odebrać także dzieci, które już są zapisane do biblioteki; naklejki nadal mogą zbierać dzieci, które już odebrały wyprawki czytelnicze wraz z kartą ale jeszcze nie uzbierały 10 naklejek, oraz WAŻNE: naklejki mogą ponownie zbierać także dzieci, które już uzbierały 10 naklejek w latach 2020-2021 i otrzymały dyplomy. Te dzieci nadal mogą kontynuować swoją przygodę czytelniczą, w bibliotece należy zgłosić się po nową kartę.
6. UWAGA: W tej edycji projektu, razem z dyplomem dziecko otrzyma nagrodę – niespodziankę. Ilość nagród jest ograniczona, będziemy je rozdawać dzieciom aż do wyczerpania zapasów.
JEŚLI COŚ JEST NIEJASNE – ZAPYTAJ W BIBLIOTECE