Home » Wydarzenia dla dzieci

Category Archives: Wydarzenia dla dzieci

UWOLNIJ WYOBRAŹNIĘ ! Konkurs

Regulamin Konkursu „Uwolnij Wyobraźnię!”

Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym, Filia w Dębach Szlacheckich, Filia w Osieku Wielkim. Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym z okazji majowych świąt związanych z książką: Światowego Dnia Książki, Tygodnia Bibliotek, Dnia Bibliotekarza, Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

Temat i zadanie konkursowe: Zgodnie z tytułem konkursu „Uwolnij wyobraźnię!” – pokaż, jak wielka jest siła wyobraźni rozbudzonej przez książkę i wykonaj ilustrację do książki wg. poniższej instrukcji:

Wykonaj kolorową kredą na utwardzonej powierzchni (parkingu, chodniku, placu przed szkoła itp.) rysunek naturalnych rozmiarów tak, żeby dopiero razem z osobą pozującą do zdjęcia utworzył ilustrację do książki. W efekcie połączenia rysunku i osoby pozującej, powstaje iluzja – zabawny obraz które w pełni podziwiać można tylko patrząc z pewnej odległości, z góry. Zrób zdjęcie i prześlij je na adres biblioteki: kontakt@bibliotekaosiekmaly.pl do 5 czerwca. (inspirację koniecznie obejrzyj na załączonych do regulaminu zdjęciach).

Wymagane parametry zdjęcia: Min. 300 dpi, rozdzielczość w pixelach 2480×3307; plik powinien mieć min. 4 MB.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie kreatywności i fantazji plastycznej uczestników; pokazanie siły wyobraźni rozbudzonej przez książkę, zainspirowanie do twórczych poszukiwań plastycznych uczestników.
 • Promocja książki i czytelnictwa na zewnątrz biblioteki – w przestrzeni publicznej gminy i uczczenie majowych wydarzeń związanych z książką.
 • Promocja działania zespołowego i integracja uczestników.

Uczestnicy. Uczestnikiem konkursu jest każdy uczeń zamieszkały w Gminie Osiek Mały, którego opiekun w wyznaczonym terminie prześle zdjęcie konkursowe, wypełniony formularz zgłoszeniowy i oświadczenie (załączniki do regulaminu)

 1. Uczniowie klas 1-3
 2. Uczniowie klas 4-6
 3. Uczniowie klas 7-8
 4. Uczniowie szkół średnich

Zgłaszający – osoba pełnoletnia (nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny) która wypełnia formularz zgłoszeniowy i zgłasza dziecko lub grupę dzieci do konkursu  i to z tą osobą Organizator będzie się kontaktował w sprawach związanych z konkursem.

Rodzic lub opiekun prawny – wypełnia oświadczenie – zał nr 3.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach

 1. PRACA INDYWIDUALNA (z podziałem na grupy wiekowe). Uczestnik konkursu zgłasza pracę indywidualnie, a osoba pomagająca mu wykonać zadanie konkursowe jest tylko „pomocnikiem”, który nie zgłasza się do konkursu jako autor pracy (np. rodzic, opiekun prawny lub nauczyciel)
 2. PRACA GRUPOWA 2-3 OSÓB. Uczestnikiem jest grupa uczniów złożona z 2 do 3 osób. Prace grupowe zgłasza osoba dorosła – nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny.

Warsztat: kolorowa kreda, aparat fotograficzny lub telefon komórkowy, bezpieczne miejsce o utwardzonej gładkiej powierzchni, z możliwością wykonania zdjęcia z pewnej wysokości (np. z balkonu, z drabiny – przy pomocy osoby dorosłej)

Bezpieczeństwo: Niepełnoletni uczestnicy konkursu powinni wykonać zadanie konkursowe pod okiem opiekuna. Do namalowania obrazów kredą należy wybrać miejsce bezpieczne (np. parking, utwardzony plac przed budynkiem szkoły itp., nie może to być ulica asfaltowa). Odpowiedzialność na bezpieczeństwo uczestników w czasie wykonywania zadania konkursowego ponosi opiekun.

Założenia organizacyjne:

 • Każdy uczestnik/ grupa uczestników ma prawo do zgłoszenia w konkursie jednej pracy fotograficznej nawiązującej do tematu konkursu.
 • praca musi być opisana na karcie zgłoszeniowej: „ Tytuł pracy (do jakiej książki praca nawiązuje), imię i nazwisko uczestników konkursu, klasa i szkoła, imię i nazwisko opiekuna, adres mailowy do powiadomień, nr. telefonu.
 • z chwilą nadesłania, prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania ).
 • Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • prace oraz formularz zgłoszeniowy i oświadczenie należy przesłać na adres mailowy biblioteki kontakt@bibliotekaosiekmaly.pl do 5 czerwca do godz. 24.00 wpisując w tytule maila: „Uwolnij wyobraźnię i TYTUŁ PRACY”; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa; Komisję powołują Organizatorzy,
 • Organizatorzy określają termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione.
 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych, z każdej kategorii; autorzy prac otrzymają nagrody. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczenia nagród drogą mailową lub telefoniczną na adres podany w zgłoszeniu.
 • wręczenie nagród odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku Małym;
 • zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatorów oraz na portalu społecznościowym FB oraz wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie biblioteki w Osieku Małym.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
 • Kontakt: E. Miśkiewicz, tel. 63 27 17 268, mail kontakt@bibliotekaosiekmaly.pl lub w siedzibie Biblioteki w Osieku Małym.

Zapraszamy do udziału. Organizatorzy proszą o pomoc rodziców i nauczycieli.

Załączniki:

1/Klauzula informacyjna

2/Formularz zgłoszeniowy

3/Oświadczenie rodzica

4/Inspiracje.

________________________________________________

Zał nr 1 do regulaminu                Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym z siedzibą w Osieku Małym, ul. Główna 6;
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewa Galińska, tel. 531 641 425, mail: inspektor@osdidk.pl
 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Osieku Małym, w celach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu „Uwolnij wyobraźnię!”. Z chwilą zgłoszenia do konkursu uczestnik/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z interesem publicznym wynikającym z organizacji konkursów nie dłużej niż pięć lat po zakończeniu konkursu.
 4. Wizerunek uczestnika konkursu będzie przetwarzany na podstawie wyrażonej na piśmie zgody dołączonej do niniejszego regulaminu, oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna, ale jest niezbędna do uczestnictwa w konkursie.
 5. Wizerunek uczestnika publikowany na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej biblioteki i w serwisie FB, będzie przetwarzany do czasu wycofania zgody lub przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku, w którym odbywał się konkurs. Biblioteka zastrzega sobie możliwość przechowywania wizerunku uczestników konkursu na nośnikach przenośnych w celach archiwizacji działalności biblioteki.
 6. Uczestnik/opiekun ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Uczestnik/opiekun ma prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Dane uczestnika nie będą podlegać profilowaniu.
 9. Dane uczestnika nie będą udostępnianie osobom nieupoważnionym.

_______________________________________________________________

Zał. Nr 2  do regulaminu

Nr pracy konkursowej wpływającej do konkursu (wypełnia organizator) ……………………..

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

(wypełnia opiekun  zgłaszający uczestnika.)

W przypadku pracy grupowej–zgłoszenie należy wypełnić jedno,  a oświadczenie rodzica należy wypełnić osobno dla każdego uczestnika)

Konkurs „Uwolnij wyobraźnię!”

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym, Filie w Dębach Szlacheckich i Osieku Wielkim

Termin składania prac: 5 czerwca 2023r.

 1. Praca indywidualna / Praca grupowa (wybierz właściwe)
 2. Tytuł pracy (do jakiej książki praca nawiązuje)……………………………………………………………….

III. Informacje o uczestniku:

Imię i nazwisko uczestnika/uczestników konkursu:  ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Klasa,  szkoła :……………………………………………………………………………………………………….

Praca zgłoszona przez: (imię i nazwisko osoby zgłaszającej dziecko do konkursu: nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny)

…………………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu zgłaszającego……………………………………………………………………………………

Adres  e-mail /lub adres do kontaktu zgłaszającego    ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

__________________________________________

(data i czytelny podpis zgłaszającego)

_____________________________________________________________________

Zał. Nr 3 do regulaminu       OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………… w konkursie organizowanym m przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Osieku Małym „Uwolnij wyobraźnię” maj 2023r.
 2. Zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej biblioteki i w serwisie FB na warunkach określonych w regulaminie.

 

 

______________________________________________

Data, podpis rodzica,/opiekuna prawnego

Regulamin konkursu UWOLNIJ 2023

 

 

 

 

Warsztaty wielkanocne – Filia Dęby

W Filii Dęby Szlacheckie na warsztatach przedświątecznych malowaliśmy jajka i wykonywaliśmy dekoracje świąteczne. Wspólne prace twórcze połączyły pokolenia: na warsztatach spotkały się zarówno babcie, mamy, jak i wnuczki i wnukowie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas!

Akcja Żonkile

W 80-tą rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim Filię w Osieku Wielkim odwiedziły dzieci z klasy I i II SP w Osieku Wielkim. Tę trudną tematykę należy dzieciom wprowadzać z dużą ostrożnością, dozując informacje adekwatnie do grupy wiekowej. W ramach Akcji Żonkile dzieci wysłuchały specjalnie na tą okazję pisanego dla nich opowiadania Zofii Staneckiej „Pamięć drobinek”, uczestniczyły też w pogadance poświęconej tematyce upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych. Przy współpracy z nauczycielami wykonaliśmy też pracę plastyczną – żonkile z bibuły, a na koniec rozdaliśmy w szkole papierowe żonkile wykonane wcześniej przez bibliotekarki. Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Czytamy dzieciom w przedszkolach

👧🧒👩‍🦱 Z wizytą u przedszkolaków w Przedszkolu Samorządowym w Osieku Małym. Wspólne czytanie i oglądanie książeczek.📚🌞🌞

Zajęcia dla dzieci w Osieku Wielkim

„Kolorowe Ferie” w Osieku Wielkim cieszyły się dużym uznaniem, postanowiliśmy więc kontynuować temat zajęć kreatywnych. Grupa została podzielona, by wszyscy chętni mogli skorzystać, obecnie zajęcia odbywają się więc w poniedziałki i piątki o 15.30. Robimy baaardzo różne rzeczy, malowanie, lepienie, budowanie z klocków, bańki mydlane, eksperymenty, a także zabawy integracyjno – ruchowe. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji 🙂

330280650_226591363187696_1107704707869765789_n

Zdjęcie 1 z 71

Łukasz Wierzbicki – spotkanie autorskie

Są autorzy, o których wiemy, że to pewniaki – spotkanie autorskie zawsze cieszy się ogromnym uznaniem. Dlatego chcemy umożliwić dotarcie na nie większej liczbie osób, posiłkując się współpracą ze szkołą, czy OSP, by wykorzystać większy lokal. Tak było i tym razem, gdy zaprosiliśmy do nas po raz kolejny Pana Łukasza Wierzbickiego. Przy wsparciu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Dębach Szlacheckich i użyczeniu przez strażaków remizy OSP mogliśmy pomieścić aż 130 osób.

Autor książek dla dzieci i młodzieży pisze barwnie, z humorem i jego spotkania również są takie. Tym razem również nas nie zawiódł. W poniedziałkowy ranek 24 kwietnia kolejni uczniowie mogli poznać historię „Afryki Kazika”, „Dziadka Niedźwiadka” (i innych książek pana Łukasza) od kuchni. Zapraszamy do obejrzenia galerii ze spotkania oraz do wypożyczania książek (już z autografem!) we wszystkich naszych bibliotekach 🙂

ZAMIAR LIKWIDACJI FILII W DĘBACH SZLACHECKICH

Konsultacje społeczne w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Dębach Szlacheckich.

Szanowni mieszkańcy ❗️
20 grudnia 2022r. Wójt Gminy Osiek Mały oraz Radni Gminy podjęli decyzję o zamiarze likwidacji Filii Biblioteki Publicznej w Dębach Szlacheckich z dniem 30 czerwca 2023r.
Na stronie Gminy Osiek Mały zostały ogłoszone konsultacje społeczne w tej sprawie.
Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie pisemnie na formularzu.
Czas: do 18 kwietnia 2023r.
 
link do strony Urzędu Gminy :
https://osiek-maly.pl/
 
 
 
Mieszkańcy, Czytelnicy, Rodzice, czy Filia w Dębach jest Wam potrzebna?
Wyraźcie swoją opinię. Inaczej Filia w Dębach Szlacheckich zostanie zlikwidowana.

 

Dyplomy i nagrody. Gratulujemy!

🤩🌞Kolejni mali czytelnicy otrzymali DYPLOMY za udział w projekcie Mała Książka Wielki Człowiek. Gratulujemy!!!💐💐💐💐 Projekt trwa cały czas. Dzieci zbierają naklejki.
 

Zajęcia plastyczne FERIE Filia Osiek Wielki

Przedstawiamy zdjęcia z zajęć kreatywnych, które prowadziła pani Dominika w Filii w Osieku Wielkim.  Jak widać, było naprawdę kolorowo☺️W drugim tygodniu eksperymentowaliśmy z farbami 3D własnej roboty oraz filcowaniem na mokro. Z naszych filcowych zakładek do książek wyszły podkładki pod kubki😄 i super, zwłaszcza, że to autorskie pomysły dzieci. Nie obyło się bez dalszych zabaw integracyjnych, w końcu o zabawę w aktywnym odpoczynku też chodzi🙂
W planach kontynuacja zajęć raz w tygodniu, więc jeżeli są jeszcze chętni, zapraszam do kontaktu! Filia Osiek Wielki tel 27 17 221.

Mała Książka Wielki Człowiek CAŁY CZAS TRWA!!!

10 wizyt=10 naklejek=SUPERCZYTELNIK🏆💐Gratulujemy dzieciom!
👉👉Akcja Mała Książka Wielki Człowiek cały czas trwa. Poniżej zdjęcia ze wszystkich trzech bibliotek. Mali czytelnicy odbierają wyprawki i dyplomy. Nadal można odbierać książki w prezencie, zapraszamy! Szczegóły akcji w poprzednich wpisach.